Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

16:05
1509 aa63 500

oldphotos:

Postcard booklet cover from Knott’s Berry Farm in Buena Park, CA. July 8, 1958.

Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada
16:05
1517 66f3 500

90377:

rowena memories by Danielle Nelson

Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada
16:03
1188 c0df 500
Reposted frompunisher punisher viaikari ikari
15:34
5862 679c

darnnit:

Gene Wilder is the adult I strive to be

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaaknatazs aknatazs
15:33
2325 1d15 500
Reposted fromteijakool teijakool viaPsaiko Psaiko
15:32
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
15:30
7176 1d99 500
Reposted frompunisher punisher viayoann yoann

October 11 2018

19:16
Reposted fromniinoir niinoir vianoelya noelya
19:14
Real fake doors
Reposted fromtgs tgs viaMsCaptain MsCaptain
19:13
1968 a379
Reposted fromveronika1997 veronika1997
19:07
1982 5c22
Reposted fromyikes yikes
19:07
0793 8e9c
Reposted fromfungi fungi viaMrrruk Mrrruk
18:58
3605 4a1b 500
Reposted frombrumous brumous viastarryeyed starryeyed
18:48
8232 3c99 500
Reposted fromregcord regcord viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:47
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamoppie moppie
18:46
1207 5d91
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamoppie moppie
18:43
4632 e480 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaaviee aviee
18:42
9051 b77d
Reposted fromursa-major ursa-major viacoolekuh coolekuh
18:42
9770 b717
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoolekuh coolekuh
18:39
I never had that many friends growing up
So I learned to be okay with just me
Just me, just me, just me
And I'll be fine on the outside

I like to eat in school by myself anyway
So I'll just stay right here
Right here, right here, right here
And I'll be fine on the outside

So I just sit in my room after hours with the moon
And think of who knows my name
Would you cry if I died
Would you remember my face?

So I left home I packed up and l moved faraway
From my past one day and I laughed
I laughed, I laughed, I laughed, I sound fine on the outside

Sometimes I feel lost, sometimes I'm confused
Sometimes I find that I am not alright
And I cry, and I cry and I cry

So I just sit in my room after hours with the moon
And think of who knows my name
Would you cry if I died
Would you remember my face?
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl