Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

20:23
9519 9c77 500

October 19 2018

18:47
2587 d506 500
18:41
5680 5ffa 500
18:35
3449 af41
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
15:13
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
14:37
6637 d2c7 500
Reposted fromoll oll vianebthat nebthat
14:35
5888 6cb6 500
Reposted fromkordo kordo viamaly-pandzik maly-pandzik

October 14 2018

16:05
1509 aa63 500

oldphotos:

Postcard booklet cover from Knott’s Berry Farm in Buena Park, CA. July 8, 1958.

Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada
16:05
1517 66f3 500

90377:

rowena memories by Danielle Nelson

Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada
16:03
1188 c0df 500
Reposted frompunisher punisher viaikari ikari
15:34
5862 679c

darnnit:

Gene Wilder is the adult I strive to be

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaaknatazs aknatazs
15:33
2325 1d15 500
Reposted fromteijakool teijakool viaPsaiko Psaiko
15:32
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
15:30
7176 1d99 500
Reposted frompunisher punisher viayoann yoann

October 11 2018

19:16
Reposted fromniinoir niinoir vianoelya noelya
19:14
Real fake doors
Reposted fromtgs tgs viaMsCaptain MsCaptain
19:13
1968 a379
Reposted fromveronika1997 veronika1997
19:07
1982 5c22
Reposted fromyikes yikes
19:07
0793 8e9c
Reposted fromfungi fungi viaMrrruk Mrrruk
18:58
3605 4a1b 500
Reposted frombrumous brumous viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl